Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

„АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ ФОРУМ

 

Настоящият устав е приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 22.04.2017 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството и дейността на сдружение с нестопанска цел „АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ ФОРУМ“,  наричано по-долу за краткост СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Сдружението се самоуправлява в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този устав.

(4) Сдружението е юридическо лице по смисъла на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, като прилага и осигурява:

 • Свобода на сдружаване и доброволност на членство;
 • Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало;
 • Равнопоставеност между членовете и колективност при вземане на решения;
 • Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет;
 • Стриктно спазване на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на сдружението и неговите членове.

(6) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(7) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

(8) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под официалното наименование „АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ ФОРУМ“. На английски език наименованието се изписва по следния начин: AEROSPACE FORUM.

(2) Сдружението може да използва съкратени варианти на наименованието си, като например: „АКФ“, а на английски ASF“.

(4) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(5) Наименованията на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София 1415, ул. „Акад. Петър Динеков“ № 23, сграда Е1.

 

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Сдружението е в съответствие с целите на Сдружението и съобразно предвидените в Устава средства за постигането им. Предметът на дейност обхваща всички дейности, свързани пряко или косвено с развитието на науката и техниката в авиокосмическата сфера.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 1. Развитие, разпространяване, популяризиране и утвърждаване на науката, техниката и технологиите в България;
 2. Развитие на имиджа на България като един от лидерите в авиокосмическата сфера;
 3. Подпомагане за възстановяването и подобряването на материалната база на образователните и научните центрове;
 4. Насърчаване у младите хора и в цялото общество на траен интерес към науката и по-конкретно към физиката, астрономията, авиацията и космонавтиката;
 5. Подпомагане на млади хора с интерес да се обучават по важни за България научни и технически направления и участието им в научни и изложбени мероприятия както по света, така и у нас;
 6. Подпомагане на перспективни научни проекти.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7 Сдружението ще постигне поставените цели като ползва следните средства:

 1. Организиране на местни и международни научни форуми, конференции, изложения и други събития в областта на космонавтиката и астрономията с участието на ученици, студенти, учени и широкото общество;
 2. Разработване и реализиране на самостоятелни и съвместни проекти и програми за набиране и управление на дарения, помощи и средства, чрез тясно взаимодействие с държавни, обществени и частни организации, фондове и движения в страната и чужбина;
 3. Участие в оперативни програми за финансиране;
 4. Създаване и поддръжка на интернет платформи за популяризиране на идеите и проектите на сдружението и на организациите и научните институти, свързани с авиокосмическия отрасъл;
 5. Поддържане на контакти и осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество с български, европейски и световни научни и други организации.
 6. Реализация на национални и международни високо-технологични проекти в областта на авиокосмическата наука и техника;
 7. Ремонт и осъвременяване на инфраструктурата, свързана с авиокосмическия отрасъл, науката и техниката;
 8. Осъществяване и поддържане на контакти и трайни отношения с чуждестранни организации, свързани с образованието, науката и авиокосмическия отрасъл;
 9. Организиране на дарителски и благотворителни кампании за набиране на средства за постигане на поставените цели;
 10. Организиране на всички други дейности, които не са забранени от закона и служат за изпълнение на целите на Сдружението.

 

 1. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия. Членовете на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася редовно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Приемане и членство

Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и приема или отхвърля кандидатурата.

Временно отстраняване и прекратяване на членство.

Чл.13. (1) Член на Сдружението, който не заплати членския си  внос за дадена календарна година до 30 април на същата, автоматично се отстранява, докато не уреди посоченото задължение към сдружението.

(2) С внасяне на членски внос по ал. 1, Сдружението възстановява автоматично всичките членски права.

(3) Член на  Сдружението, временно отстранен от членство по реда на ал. 1, който не уреди финансовите си задължения до края на годината, за която се отнасят, автоматично се прекратява членство му.

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и се заплаща веднъж годишно. При забава върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 4/5 от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(6) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава средства, получени от приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение с участието на сдружението или негов член, от държавата, управление на собствено имущество, средства от международни организации и всички други позволени от закона способи.

Стопанска дейност

Чл. 17. (1) Допълнителните стопански дейности се извършват в съответствие със законодателството и с всички действащи норми и правила за това. Получените средства от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на целите на Сдружението. Сдружението не разпределя печалби. Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 • Изработка и разпространение на печатни и електронни медии;
 • Организиране и провеждане на школи, курсове, семинари и форуми, свързани с авиокосмическия отрасъл;
 • Извършване и/или финансиране на ремонти и модернизация на инфраструктурата на базите, свързани с научно-техническия прогрес или популяризацията на науката и техниката;
 • Осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, сдружения и институти в страната и чужбина;
 • Използване на всички законни средства за осъществяване на целите си;

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от законите на Р България.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 4/5 гласа от всички членове на сдружението.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участват всички членове на сдружението.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в устава.

Провеждане и свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1). Общото събрание се провежда веднъж годишно. Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива  или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(3) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена на членовете на сдружението най-малко 1 месец преди Общото събрание. Поканата се изпраща на посочен от члена адрес или електронна поща.

(5) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(6) Редовно отчетно-изборно Общо събрание се провежда задължително веднъж четири години.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, което се провежда независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1, т.6, т. 7 и т. 8 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да взема решения, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(4) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от четири години.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Правомощия

Чл. 33 Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Заседания на управителния съвет

Чл. 35. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 43, ал. 2 и чл. 33, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател

Чл. 37. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един или повече от своите членове – председател/и. Председателят на Управителния съвет може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя с решение от Управителния съвет.

(2) Председателят на Управителния съвет получава годишно възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Управителния Съвет.

 

 

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Задължителна отчетна информация

Чл. 39. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 40. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 41. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя на равни части между учредителите.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на  Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИ ФОРУМ“, състояло се на 22.04.2017 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.