Първо извънредно общо събрание на Сдружение „АКФ“

Днес, 16.09.2017 г., в 15:00 часа в зала 201 на Физическия Факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ с адрес София, ул. Джеймс Баучер № 5, се проведе Първо извънредно общо събрание на Сдружение „АКФ“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1415, ул. „Акад. Петър Динеков“ № 23, сграда Е1, по инициатива на УС, на основание на чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружение „АКФ“ и на чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. В обявения час присъстваха 8 от общо 13 члена на Сдружението (61%), като събранието разполага с необходимия кворум спрямо Устава на Сдружението.

 

Събранието се проведе при следния дневен ред:

 1. Избор на Председател на събранието;
 2. Определяне на размера на членския внос, както и реда и срока за събирането му;
 3. Определяне на бюджет за счетоводни и административни услуги на Сдружението;
 4. Приемане на програма за работа през 2018 г.
 5. Разни

 

Преди началото на разискванията и гласуването, Събранието приветства новите членове на Сдружението – г-н Цветан Паров, г-н Петър Данев и г-жа Яна Ненчева.

               

                По т. 1:

Събранието ЕДИНОДУШНО ИЗБРА за председател на събранието г-н Недислав Веселинов, а за протоколчик – Борис Димитров.

 

По т. 2:

След проведено обсъждане, Събранието ЕДИНОДУШНО РЕШИ, че Сдружение АКФ ще събира членски внос в следните размери:

 1. Физически лица – студенти – 20 лв. на година;
 2. Физически лица – 50 лв. на година;
 3. Юридически лица – 100 лв. на година;

Членският внос следва да се заплати по банков път до края на месец октомври 2017 г.

 

По т. 3:

След проведено разискване и събиране на оферта от счетоводител по телефона, Събранието ЕДИНОДУШНО РЕШИ, че определя годишен бюджет за счетоводни услуги в размер на 100 лв. Сумата би следвало да е достатъчна за изготвяне на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността. Събранието също така реши, че бюджетът може да бъде преразгледан на следващо събрание, в случай че обемът на счетоводната работа нарасне и е необходимо да се отделят повече средства.

Председателят на събранието предложи да се гласува за определяне на възнаграждение за техническия сътрудник на Сдружението – Яна Ненчева. До гласуване не се достигна, тъй като Яна Ненчева заяви, че за момента желае да извършва оперативни дейности безвъзмездно. Събранието обсъди, че тази точка може да се преразгледа, в случай че оперативната работа, съответно задълженията на техническия сътрудник, нарасне.

 

                По т. 4:

                Събранието обсъди всички текущи задачи пред Сдружението и ЕДИНОДУШНО ПРИЕ Програма за дейността за 2018 г., която включва основно следните цели:

 1. Ремонт и реставрация на обсерваторията на СУ.;
 2. Организиране и провеждане в България на международен младежки фестивал за научно-техническо творчество „ОТ ВИНТА!“. Недислав Веселинов пое ангажимент да оформи бюджет и концепция до края на месец септември 2017 г., като впоследствие концепцията следва да се разпраща на фирми с оглед намиране на спонсори за събитието.
 3. Организация и участие на членовете на Сдружението в технически изложения и подобни събития;

 

                По т. 5:

Събранието обсъди вътрешно-организационни въпроси и ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 1. Да се направят редакции и добавки по уебсайта на Сдружението – Оформяне на раздел „Събития“, поместване на сайта на Устава на Сдружението. Отговорник – Яна Ненчева;
 2. Да се направи имейл група в Google, за по-удобна комуникация между членовете на Сдружението и с цел споделяне на документи; Отговорник – Борис Димитров. Отговорник за събиране и предоставяне на имейлите на членовете – Яна Ненчева
 3. Да се отворят банкови сметки на Сдружението. Членският внос да се събира само по банков път с оглед по-удобна проследимост и отчетност. Отговорници – Борис Димитров и Недислав Веселинов;
 4. Да се създаде електронен файл с данни за всички членове на Сдружението. Данните следва да включват ЕГН или друг идентификационен номер за чужденците, телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция.

 

Поради изчерпване на дневния ред Първото извънредно общо събрание на Сдружение АКФ беше закрито. Присъственият лист от проведеното събрание става неразделна част от настоящия Протокол.

гр. София

16.09.2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *